کاربرد نرم افزار در مدیریت فرآیندهای سازمان

چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار بالغ بر تعدادی فعالیتهای اساسی و متضمن چرخه تکرار مدیریت بر فرآیندهای سازمان است. همانگونه که قبلاً نیز دراین خصوص اشاره گردیده است، فعالیتهای عمده شامل برنامه ریزی استراتژیک فرآیندهای سازمان، طراحی و مدلسازی، تجزیه و  تحلیل، بهبود، بازمهندسی، مکانیزاسیون، طرا...

بیشتر بخوانید...
بالا