2-عدم استفاده صحیح فعالیتها و رخدادها

2-عدم استفاده صحیح فعالیتها و رخدادها

کاربرد فعالیتها و رخدادها

در برخی موارد کاربردهای نادرست فعالیتها و رخدادها، سبب ایجاد اشتباهاتی در مدلسازی فرآیندهای سازمان میگردد.

موارد اشتباه

1-   در شکل زیر ملاحظه میگردد که در ابتدای شروع فرآیند یک فعالیت تحت عنوان شروع فرآیند ایجاد شده است. این نکته اشتباهی است چرا که همه فرآیندها با یک رخداد آغازین شروع میشوند و این فعالیت عملاً در رخداد آغازین نهفته است.

2-   نکته قابل توجه دوم در نمودار شکل زیر دریافت مستند x در فعالیت دوم نمودار است در حالیکه در ابتدای فرآیند دریافت گردیده است. این امر به این دلیل رخ داده است که تعریف آغاز فرآیند به صورت صحیح انجام نشده است.

3-   در شکل همانگونه که ملاحظه میگردد اختتام فعالیت A به عنوان یک فعالیت مستقل نمایش داده شده است که این نیز یک عمل اشتباه است چراکه در انتهای فرآیند، خود به خود فعالیت اتمام می یابد، لذا نیازمند یک رخداد پایانی به منظور نمایش پایان فرآیند می‌باشیم.

اصلاحات

1-   اصلاحات عمده و اساسی بر روی نمودار نمایش داده شده مرتبط بابند 1 ایجاد رخداد آغازین  و تعیین عامل آغاز کننده آن، یعنی مستندx می باشد. در این صورت خواننده متوجه خواهد که ورود مستند x به فرآیند سبب آغاز فرآیند گردیده است . پس به جای دو فعالیت ثبت شده در نمودار اولیه یعنی شروع فعالیت و دریافت مستند، ملاحظه میگردد که با یک رخداد آغازین کل مفاهیم مورد نظر دریافت میگردد.

2-   در شکل اصلاح یافته ملاحظه میگردد که در هنگام انجام فعالیت A امکان دارد که بر اساس یک ورودی جریان مسیر فرآیند به سمت دیگری سوق پیدا کند که با یک المان تحت عنوان Boundary Intermediate Event نمایش داده شده است . در ادامه در خصوص انواع رخدادها بالاخص رخدادهای میانی بیشتر توضیح خواهم داد.

اختتام فرآیند با یک رخداد پایانی انجام میشود که البته دراین شکل نمایش داده نشده است، ولی در فرم اصلاح یافته مسیر اصلی تحت عنوان Normal Flow‌ نمایش داده شده است

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

    ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا