3-استفاده نامناسب از رخداد زمان

3-استفاده نامناسب از رخداد زمان

استفاده نامناسب از رخداد زمان

یکی از المانهایی که در مدلسازی BPMN2 به اشتباه مورد استفاده قرار میگیرد،‌ رخداد زمان می‌باشد.

1-   یکی از کاربردهای مهم رخدادهای زمان در ابتدای فرآیند وشر وع آن می‌باشد که رخداد آغازین زمان نامیده میشود. ازرخداد آغازین زمان به عنوان عامل تعیین‌کننده زمان شروع فرآیند استفاده میشود. در این خصوص دو وضعیت قابل ملاحظه است. ابتدا تعیین یک زمان معین مانند تاریخ و زمان مشخص، دوم فرکانس تکرار به عنوان مثال میتوان گفت هر 24 ساعت یکبار فرآیند اغاز گردد و ......

2-   زمانی که از رخداد زمان در بخش میانی فرآیند استفاده میشود، لذا معنی رخداد زمان به صورت تأخیر تفسیر میگردد، همانگونه که در شکل زیر ملاحظه مینمایید پس از انجام فعالیت A یک تأخیر تحت عنوان Delay خواهیم داشت و پس از تأخیر فعالیت B آغاز میشود.

3-   یکی دیگر از کاربردهای رخدادهای میانی تحت عنوان Boundary Intermediate Event نامیده میشود که در شکل پایین به فعالیت A نسبت داده شده است. دراین گونه رخدادها معین مینماییم که اگر در خلال انجام یک فعالیت یا زیرفرآیند، شرایط جدیدی ایجاد گرددمسیر فرآیند به کدام سمت باشد. در شکل زیرنیز ملاحظه میگردد که از رخداد میانی Boundary که با نماد زمان ارائه میگردد، معین گردیده است که اگر مدت زمان انجام فعالیت A  بیش از دو ساعت باشد، فرآیند وارد مسیر جدیدی میگردد.

4-   رخداد مورد استفاده در بند 2 به معنی تأخیر درانجام فعالیت و رخداد میانی زمان مورد استفاده در بند 3 به معنی مدت زمان انجام فعالیت مورداستفاده قرار گرفته است.

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

    ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا