پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

 پیکره عمومی دانش مدیریت فرایندهای کسب و کار

Business Process Management Common Body Of Knowledge

BPM CBOK

 

 

جهت دریافت جزئیات مستند لطفا به ادامه مطالب مراجعه فرمایید.

 

 

میزان درک و شناخت ما از مدیریت فرآیندهای کسب و کار همانند سایر علوم مانند نظام‌های مدیریتی، توسعه فناوری‌های موجود و سایر موارد مشابه به بلوغ می‌رسد. این امر در طی زمان و بر اساس کسب تجربیات مختلف حاصل می‌شود. امروزه علاقه‌مندی‌های حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار در ارتباط با توسعه سازمان‌ها از طریق فرآیندهای عرضی[1] است که سبب ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان می‌شوند (هم مشتریان درونی و بیرونی).مدیریت فرآیندهای کسب و کار، تعیین می‌کند که یک سازمان چگونه کار ایجاد کند، تا منجر به ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان گردد.مدیریت قاطع و مصمم این‌ گونه فرآیندها سبب ایجاد کسب و کار حرفه‌ای قوی‌تری می‌شوند که خود عامل افزایش کارایی و بهره‌وری فرآیندها، چابکی بیشتر و در نهایت بازگشت بیشتر سرمایه‌گذاری ذینفعان خواهند شد.

گردآوری و ارائه کلیه دانش‌های قابل کسب، از راهکارهای مختلف مدیریت فرآیندهای کسب و کار به تنهایی در یک مجموعه کاری غیرممکن به نظر می‌رسد. پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار از طریق انجام یک بازنگری جامع بر روی موارد ارائه شده در این زمینه، راهکارهای حرفه‌ای و علوم یادگیری شده از تجربیات و راهکارهای مختلف که به وسیله انجمن متخصصین مدیریت فرآیندهای کسب و کار[2] جمع‌آوری شده است را به منظور کمک به متخصصین BPM ارائه می‌دهد.مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک بستر دگرگون شده و متحول شده است. خروجی‌های اولیه ABPMP که تحت عنوان پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار می‌باشند، مفهوم پایه‌ای اولیه از تجربیات مدیریت فرآیندهای کسب و کار را در میان انواع منابع موجود در کمیته‌های BPM و سایر منابع اطلاعاتی ارائه می‌دهند. به این ترتیب با استفاده از این راهنما، متخصصین BPM ترغیب می‌شوندکه بتوانند در میان انواع منابع اطلاعاتی که در گروه‌ها و انجمن‌های پیچیده مدیریت فرآیندهای کسب وکار موجود هستند نسبت به توسعه دانش و تجربیات مدیریت فرآیندها اقدام نمایندراهنمای عمومی پیکره دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار، یک مستند مرجع پایه برای تمامی کاربران و شاغلین در این حوزه می‌باشد. هدف اصلی این راهنما تعریف و تعیین مشخصات حوزه دانشی است که تحت عنوان یک تجربه موفق پذیرفته شده است. راهنمای مذکور یک بازنگری اجمالی بر روی هر کدام از حوزه‌های دانش مرتبط با مدیریت فرآیندها انجام داده و به تفکیک هرکدام از آن‌ها لیستی از فعالیت‌های عمومی همسو با آن حوزه ارائه می‌دهد.همچنین از طریق این منبع، انواع مسیرهای ارتباط با سایر منابع اطلاعاتی که جزئی از حوزه پیکره دانش مدیریت فرآیند کسب و کار هستند نیز ایجاد می‌گردد. از آنجائیکه این منبع برای اولین بار، جهت راهکار مدیریت فرآیندهای کسب و کار ارائه شده است، لذا به عنوان یک منبع آزاد جهت بحث و بررسی و بهبود از طریق، متخصصین فرآیند باز نگه داشته شده است. معمولاً انواع گروه‌هایی که از BPM استفاده می‌کنند تشکیل‌دهنده این نظام پیچیده هستند و بالطبع هر کدام تعاریف و مفاهیم جداگانه‌ای را جهت آن مورد استفاده قرار می‌دهند.

راهنمای عمومی پیکره دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار علاوه بر ایجاد توافق و هماهنگی بر روی اصلطلاحات و واژگان نظام مدیریت فرآیندهای کسب و کار، سبب تشویق عموم جهت استفاده از آن می‌شود. همچنین راهنمای مذکور دانش زیرساخت مورد نیاز متخصصین مدیریت فرآیندهای کسب و کار را هم منعکس می‌کند. هرگونه ارزیابی یا اخذ مدرک حرفه‌ای در این حوزه نیازمند درک و تفهیم مفاهیم کلی مدیریت فرآیندهای کسب و کار، همانند قابلیت توانائی در انجام فعالیت‌ها و تشخیص وظایف درونی آن، در این حوزه دانش می‌باشند.

bpmcbok@
 

[1] Cross Functional Process

[2] ABPMP: Association of Business Process Management Professionals

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

    ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا