پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار در 9 حوزه دانش یا فصل تهیه گردیده که در شکل زیر نمایش داده شده است. مفاهیم کلی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در فصل مربوط به BPM که سکوی کلیه حوزه‌های دانشی است و متعاقباً مورد بررسی قرار می‌گیرند پوشش داده شده است. مدلسازی فرآیندها، تجزیه و تحلیل، طراحی، مدیریت عملکرد و تحول فرآیند، حوزه‌های دانشی هستند که فعالیتهای اساسی مدیریت فرآیندهای کسب و کار و ایجاد مهارت در این زمینه را پوشش می‌دهند.

چارچوب مدیریت فرآیندها

در کتاب پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار سعی گردیده است علاوه بر بخشهای اصلی مورد نظر در مرجع اصلی، اقدامات لازم برای بررسی دو موضوع دیگر در قالب فصلهای اضافه شده به کتاب نیز انجام گیرد که به ترتیب عبارتند از بلوغ فرآیندها  و در ادامه موضوع یکپارچگی در سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.

جهت مشاهده جزئیات بیشتر لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

@bpmcbok

1- ارزش‌ها، اعتقادات، رهبری و فرهنگ

تجربه BPM به وسیله مجموعه‌ای از ارزش‌ها، اعتقادات، رهبری و فرهنگ به عنوان چارچوب محیطی که سازمان در آن فعالیت می‌کند تعریف می‌شود. این عوامل بر روی رفتار و ساختار سازمان مؤثر هستند. سازمانها در این موقعیت اقدامات لازم را برای ایجاد و راه‌اندازی فرصت‌های مناسب به منظور بحث و گفتگوی آزاد، رشد تخصصی و شخصی پرسنل ایجاد کرده و یک بستر و پایه به منظور ایجاد ارتباطات خارجی با سایر عوامل مرتبط همانند مشتریان و تأمین‌کنندگان در سطح وسیعی به وجود می‌آورند. این ارزش‌ها، اعتقادات، رهبری و فرهنگ میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمان را در هر دو جنبه سازمانی و مالی معین می‌کنند، BPM بر روی فرآیندهایe2e[1] که برای مشتریان سازمان، ارزش ایجاد می‌کند تمرکز دارد. تعهد به فرآیندها و ارزش‌های مشتری، سنگ زیربنای تجربه مدیریت فرآیندهای کسب و کار در یک سازمان می‌باشد. در این راهنما سعی گردیده است که کلیه مباحث ارزش‌های سازمان، اعتقادات، رهبری و فرهنگ به منظور پشتیبانی و راه‌اندازی BPMدر سازمان، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

2- مدیریت فرآیندهای کسب و کار

حوزه دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار، بر روی مفاهیم کلی BPM تمرکز دارد که از جمله می‌توان به مفاهیم کلیدی فرآیندهای e2e، ارزش‌های مشتری و نیز ماهیت فعالیت کارکردی افقی[2](ماتریسی) اشاره نمود. انواع فرآیندها، اجزاء فرآیندها، چرخه عمر BPM به همراه فاکتورهای موفقیت و مهارت‌های بحرانی معرفی و شناخته می‌شوند. این حوزه دانشی، BPM را تعریف می‌کند و یک زیرساخت به منظور شناخت و اکتشاف سایر حوزه‌های دانشی ایجاد می‌کند.

3- مدلسازی فرآیند

مدلسازی فرآیند شامل مجموعه‌ای از مهارت‌ها و فرآیندهایی است که افراد را قادر به درک، ایجاد ارتباط، اندازه‌گیری و مدیریت اجزاء اصلی فرآیندهای کسب و کار می‌کند. حوزه دانشی مدلسازی فرآیند، مروری بر کلیه این مهارت‌ها، فعالیت‌ها و تعاریف کلیدی، توضیحاتی در خصوص اهداف و مزایای مدلسازی فرآیند، انواع و کاربردهای مدلسازی فرآیندها و ابزار مورد استفاده، تکنیک‌ها و استانداردهای مدلسازی را در بر می‌گیرد.

4- تجزیه و تحلیل فرآیند

تجزیه و تحلیل فرآیند به معنی فهم و درک کارایی و اثربخشی فرآیند کسب و کار است. در این بخش اهداف و فعالیتهای مرتبط با تجزیه و تحلیل فرآیند شناسایی و تعیین می‌گردد. همچنین در این بخش تشریح اجزاء فرآیند و ویژگی‌های آنها، تکنیک‌های تجزیه و تحلیل و الگوهای فرآیندی[3] مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین کاربرد مدل‌های فرآیندی و سایر مستندات مرتبط با فرآیند به منظور شناخت و اعتبارسنجی فرآیندهای وضعیت موجود و هم وضعیت بهبود یافته در آینده، نیز در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. انواع روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل فرآیند، ابزارها و تکنیک‌های مختلف نیز در این فصل بررسی و تشریح می‌گردند.

5- طراحی فرآیند

طراحی فرآیند به منزله ایجاد ویژگی‌ها و مشخصات لازم برای فرآیندهای کسب و کار، جهت تحقق اهداف کسب و کار[4] و اهداف عملکردی فرآیندهای سازمان[5] می‌باشد. در این فصل انواع طرح‌ها و راهنمای اقدام به منظور تعیین چگونگی جریان کار، چگونگی کاربرد قوانین و قواعد، کاربردهای کسب و کار، چارچوب فناوری، منابع اطلاعاتی، کنترل‌های عملیاتی و مالی که بر روی سایر فرآیندهای داخلی و خارجی اثرگذار هستند ارائه می‌گردد. طراحی فرآیندهای کسب و کار یک معماری هوشمند و فکورانه جهت فرآیندهای سازمان به منظور تعیین چگونگی انجام عملیات، نحوه اندازه‌گیری، کنترل و نظارت و مدیریت بر اجزاء آن می‌باشد. این حوزه دانش، کاربردهای طراحی فرآیند، تکنیک‌ها و قواعد و اصول طراحی خوب را همراه با انواع الگوهای عمومی طراحی فرآیندها، ارائه می‌کند. همچنین مطالبی مانند مدیریت اجرایی و همسویی استراتژیکی در این فصل مطرح می‌گردند.

6- مدیریت عملکرد فرآیند

اندازه‌گیری عملکرد فرآیند یک روش برنامه‌ریزی شده و نظام‌مند به منظور پایش[6] فرآیندهای ایجاد شده و پیگیری نتایج عملکرد آنها جهت تعیین میزان کارایی و بهره‌وری فرآیندها می‌باشد. اطلاعات بدست آمده از اندازه‌گیری عملکرد فرآیندها می‌توانند برای امور تصمیم‌گیری، به منظور ایجاد بهبود فرآیندهای موجود و یا برای معرفی فرآیندهای جدید همسو با اهداف استراتژیک مورد استفاده قرار گیرند. عناوین مهم مورد استفاده در این مستند عبارت از تعریف عملکرد فرآیندهای کلیدی، مزایا و اهمیت اندازه‌گیری عملکرد فرآیند، پایش و کنترل عملیات، همسویی فرآیندهای کسب و کار و عملکرد سازمان، مواردی که باید اندازه‌گیری شوند، روش‌ها و متدهای اندازه‌گیری، مدلسازی و شبیه‌سازی، پشتیبانی تصمیم برای مالکین فرآیندها و مدیران و موارد مورد نیاز به منظور موفقیت فرآیند می‌باشند.

7-تحول فرآیند[7]

تحول فرآیند مقدمه‌ای بر موضوع تغییرات فرآیند می‌باشد. در این بخش موضوع تغییرات فرآیند در چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار، راهکارهای مختلف بهبود فرآیندها، متدلوژی‌های مهندسی مجدد و بازطراحی به همراه فعالیتهای ایجاد و پیاده‌سازی مدیریت تغییرات فرآیند بررسی و تشریح می‌گردند. عناوین مطرح مورد توجه در این حوزه عبارت از مدیریت تغییرات سازمان، عوامل بحرانی موفقیت جهت ایجاد تحول در سازمان؛ که در ادامه مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند و خود شامل تعدادی از متدلوژی‌های مدیریت تغییرات سازمان، تکنیک‌ها و بهترین راهکارهای مورد استفاده در این زمینه هستند، می‌باشد.

8- سازمان فرآیند

حوزه دانش سازمان مدیریت فرآیند، بر روی مباحث نقش‌ها، مسئولیت‌ها، ساختار گزارشات و سایر اقدامات لازم برای پشتیبانی سازمان فرآیندگرا متمرکز می‌شود. موضوع سازمان فرآیندگرا از طریق مباحث فرهنگ سازمانی، سازمان ماتریسی و عملکرد تیمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. میزان اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت[8] در مدیریت فرآیندهای کسب و کار از طریق تشریح انواع ساختارهای کنترل و نظارت و نیز نظرات و تفکرات مرکز تعالی مدیریت فرآیندهای کسب و کار بیان می‌شوند.

9- مدیریت فرآیندهای بنگاه[9]

مفهوم و اساس مدیریت فرآیندهای بنگاه بر اساس نیازمندی به کسب بیشترین نتایج ممکن از فرآیندهای سازمان همسو با استراتژیهای مناسب و رسیدن به اهداف عملیاتی بر اساس استراتژیهای تعریف شده، به وجود آمده است. مدیریت سبد فرآیندی، این اطمینان را ایجاد می‌کند که سبد فرآیندهای سازمان استراتژیهای سازمان را پشتیبانی کرده و یک راهکار یا متد برای مدیریت و ارزیابی اولیه به وجود می‌آورد. حوزه دانش مدیریت فرآیندهای بنگاه، شامل ابزارها و متدهای لازم برای بالا بردن سطح بلوغ فرآیندهای سازمان، به همراه معرفی فرآیندها و راهکارهای استاندارد و بهینه شده می‌باشد، که منجر به بهبود سطح مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سازمان می‌شوند. در این بخش در خلال بررسی نظریات مرتبط با یکپارچگی سازمان، برخی چارچوب‌های فرآیندهای کسب و کار مورد بررسی قرار می‌گیرند، که از جمله می‌توان به بررسی تعاملات درونی فرآیندها با همدیگر و مدل‌هایی که سبب متصل نمودن عملکرد، اهداف، فناوری‌ها، افراد سازمان و نظارت وکنترلها(چه مالی وچه عملیاتی) به استراتژی کسب و کار و اهداف عملکردی می‌شوند، اشاره نمود که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند، همچنین در این بخش عناوین و سرفصل‌های معماری فرآیندها و بهترین تجربیات مدیریت فرآیندهای بنگاه[10] نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند.

10- فناوری مدیریت فرآیندهای کسب و کار

مدیریت فرآیندهای کسب و کار راهکاری بر پایه فناوری بوده و بر پایه یک نظام مدیریتی پشتیبانی می‌شود. این فصل در خصوص ابعاد عمده فناوریهای در دسترس جهت پشتیبانی امور برنامه‌ریزی، طراحی، آنالیز و تجزیه و تحلیل، عملکرد و پایش فرآیندهای کسب و کار به بحث و بررسی می‌پردازد. این فناوری‌ها شامل مجموعه‌ای از بسته‌های نرم‌افزاری، ابزار توسعه، فناوریهای زیرساخت و منابع ذخیره داده و اطلاعات هستند که جهت پشتیبانی متخصصین مدیریت فرآیندهای کسب و کار و کارکنان این حوزه در ارتباط با فعالیتهای BPM کاربرد دارند. سیستم‌های یکپارچه مدیریت فرآیندهای کسب و کار[11]، منابع و مآخذ فرآیند و ابزارهای مدلسازی یکپارچه جهت مدلسازی، طراحی، تجزیه و تحلیل، ایجاد و پایش مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین دراین بخش استانداردهای BPM، رویه‌ها و متدولوژیها مرتبط نیز پوشش داده می‌شوند.

[1] e2e: end to end

[2] Cross Functional

[3] Process Patterns

[4] Business Goals

[5] Process Performance Objectives

[6] Monitoring

[7] Process Transformation

[8] Governance

[9] Enterprise Process Management

[10] Enterprise Process Management Best Practices

[11] Integrated Business Process Management Systems

1 نظر

 1. نظرات کاربران:

     Ellis در ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۵:۰۹:۳۳
  Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am encountering problems with your
  RSS. I don't know the reason why I cannot subscribe to it.
  Is there anybody having identical RSS problems? Anybody
  who knows the answer will you kindly respond?
  Thanks!!


  ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا