مدیریت فرآیندهای سازمان-Business Process Management

مدیریت فرآیندهای سازمان-Business Process Management

Business Process Management

1- مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک روش نظام‌مند به منظور تعریف و شناسایی، طراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه‌گیری و کنترل فرآیندهای مکانیزه و غیرمکانیزه کسب و کار، به منظور دستیابی به نتایج هدف‌گذاری شده بر اساس اهداف استراتژیک سازمان می‌باشد.

2- مدیریت فرآیندهای کسب و کار شامل کلیه اقدامات سنجش، ارزیابی و توسعه فناوریهای موردنیاز جهت تعریف، بهبود، نوآوری و مدیریت فرآیندهای e2e کسب و کار به منظور راهبری نتایج، ایجاد ارزش و توانمندسازی سازمان به منظور رسیدن به مقاصد و اهداف با چابکی بیشتر می‌باشد.

3- BPM سازمان را قادر می‌سازد که فرآیندهای کسب و کار را همراستا با استراتژیهای کسب و کار قرار دهد که این اقدام سبب افزایش کارایی مؤثر سازمان و یا ارتباطات بین سازمانی خواهد شد.

4- یک فرآیند مجموعه‌ای از فعالیت‌ها یا رفتار منابع انسانی یا ماشین‌های یک سازمان است تا به یک یا چند هدف تعریف شده دست پیداکنند.

5- سه نوع از فرآیندهای کسب و کار شناسایی شده‌اند که به ترتیب عبارتند از فرآیندهای اصلی، پشتیبانی و مدیریتی

     5-1- فرآیندهای اصلی عملیات افقی هستند که بدنه اصلی زنجیره ارزش سازمان را تشکیل می‌دهند.

     5-2- فرآیندهای پشتیبانی فرآیندهایی مانند مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و سایر فرآیندهای پشتیبانی‌کننده فرآیندهای اصلی هستند.

     5-3- فرآیندهای مدیریتی فرآیندهایی هستند که به منظور اندازه‌گیری، پایش و کنترل فعالیتهای کسب و کار کاربرد دارند. فرآیندهای مدیریتی تضمین‌کننده رسیدن فرآیندهای اصلی و پشتیبانی به اهداف عملیاتی، مالی، قانونی و حقوقی تعیین شده هستند.

زنجیره ارزش سطح 1 فرآیندهای سازمان بر اساس دیدگاه پورتر

6- عوامل بحرانی موفقیت BPM شامل عوامل زیر است:

6-1- همسویی استراتژی کسب و کار، تعریف زنجیره ارزش و فرآیندهای کسب و کار

6-2- استقرار و ایجاد اهداف مستقل بنگاه و کسب و کار به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک

6-3- توسعه برنامه‌های عملیاتی و تاکتیک‌های کسب و کار به منظور دستیابی موفقیت‌آمیز به اهداف سازمان

6-4- تخصیص قابلیت‌های پشتیبانی اجرایی، مسئولیت‌ها، اختیارات و مسئولیت پاسخگویی به فرآیندهای سازمان به منظور حرکت به سمت اهداف قابل دستیابی

6-5- تخصیص شفاف مالک فرآیند با اختیارات کافی به منظور انجام امور مهندسی تغییرات فرآیند

6-6- امکان تعریف و پیاده‌سازی، شاخص‌های اندازه‌گیری و پایش فرآیندها به طور مستمر

6-7- ایجاد و راه‌اندازی امور بهبود مستمر، مدیریت تغییرات، کنترل تغییرات و توسعه مناسب ابزارها و محصولات BPM که منجر به بهبود و تغییرات در سازمان می‌شوند.

6-8- استانداردسازی و مکانیزاسیون فرآیندهای کسب و کار و راهکارهای وابسته در سازمان

7- BPM یک نظام تخصصی است که از 8 زیر مجموعه اصلی تشکیل شده است، این اجزاء عبارتند از:مدلسازی، تجزیه و تحلیل، طراحی، اندازه‌گیری عملکرد، تحول، سازمان[1]، مدیریت فرآیندهای بنگاه[2] و فناوری

8- چهارپایه اساسی BPM در سازمان ارزش، باور، رهبری و فرهنگ است.

9- چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار شامل پیگیری امور برنامه‌ریزی و استراتژی از طریق انجام امور تجزیه و تحلیل، طراحی و مدلسازی، پیاده‌سازی، پایش و کنترل است که منجر به اصلاح و بهبود در سازمان می‌گردد.

10- عوامل کلیدی مؤثر بر چرخه عمر BPM عبارتند از سازمان، تعریف فرآیند، مسئولیت‌ها، تعهد، اندازه‌گیری، آگاهی، همسان‌سازی، فناوری اطلاعات و متدولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار

یک عامل کلیدی و بسیار مهم در BPMشناسایی و تعریف کنترل‌های عملیاتی و مالی و تعیین نحوه محاسبه آنها است. دستیابی به موفقیت از طریق این کنترل‌ها نیازمند طراحی، تست، پیاده‌سازی و پایش فعالیتهای کنترلی است

[1] Organization

[2] Enterprise Process Management

 

@bpmcbok

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

    ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا