دوره‌ آموزشی تئوری BPMCBOK- چارچوب مدیریت فرآیندهای سازمان-ABPMP

انواع دوره‌های آموزشی مرتبط با موضوع مدیریت فرآیندهای کسب و کار در دو گروه عمده قابلیت گروه‌بندی دارند. 1- دوره آموزشی تئوری پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای سازمان 2- دوره آموزشی کارگاهی مدلسازی فرآیندهای سازمان،BPMN2 هر یک از دوره های اموزشی نامبرده دارای کاربرد و اهداف متفاوت بوده و عمدتاً‌ب...

بیشتر بخوانید...

دوره کارگاهی زبان مدلسازی BPMN۲

سرفصلهای دوره آموزشی کارگاهی مدلسازی فرآیندهای سازمان عبارتند از: 1- آموزش مفاهیم پایه: شامل مطالب مرتبط با مدیریت فرآیندها، چرخه عمر مدیریت فرآیندها، جایگاه مدلسازی فرآیند ، تایخچه و ابزار مدلسازی فرآیندها * مقدمه * بررسی چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان، استاندارد AVE * بررسی چرخه عمر مدیریت ف...

بیشتر بخوانید...

طبقه بندی دوره های آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان

دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار شامل دو گروه دوره آموزشی به شرح زیر ارائه میگردد. 1- دوره چارچوب مدیریت فرآیندهای کسب و کار : دوره مذکور دو روزه، 16 ساعت شامل بررسی استاندارد BPM CBOK پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار می‌باشد. این استاندارد توسط انجمن متخصصین مدیریت فرآیندهای سا...

بیشتر بخوانید...
بالا