۱-عدم استفاده صحیح از بردارهای ارتباطی

درخلال انجام مدلسازی فرآیندهای سازمان بر اساس استاندارد BPMN2 انواع اشتباهات رخ میدهند که عمدتاً بر اساس پیش‌فرضهای مدلسازی می‌باشند در ادامه سعی میگردد شرح مختصری در خصوص ایرادات مذکور ارائه گردد. در خلال انجام مدلسازی فرآیندهای سازمان بسیاری از المانهای مدلسازی حذف میگردند. از جمله میتوان به P...

بیشتر بخوانید...
بالا