تجزیه وتحلیل فرآیندهای سازمان-۰۲

دلایل نیاز به انجام تجزیه و تحلیل فرآیندها می‌تواند در نتیجه انجام پایشهای مستمر فرآیندهای سازمان و یا از طریق رخدادهای خاصی شروع گردد * پایش مستمر Continuous Monitoring: مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک تعهد یا پیمان بلند مدت و بخشی از استراتژی کسب و کار سازمان است مدیریت کسب و کار از طریق فرآینده...

بیشتر بخوانید...

تجزیه وتحلیل فرآیندهای کسب وکار-۰۱

تجزیه و تحلیل فرآیند اولین گام در ایجاد فرآیند جدید یا بهنگام‌سازی فرآیندهای موجود در سازمان است.این مرحله درک عمومی بهتری در خصوص وضعیت فرآیندهای وضعیت موجود و میزان همسویی آنها با اهداف کسب وکار ارائه می‌دهد. این امر معمولاً شامل مطالعه و بررسی محیط کسب و کار و عوامل و فاکتورهای مؤثر در تعامل ...

بیشتر بخوانید...
بالا