5-استفاده نادرست از بردارهای ارتباطی رلهای یک فرآیند

5-استفاده نادرست از بردارهای ارتباطی رلهای یک فرآیند

یکی از اشتباهات عمده در مدلسازی فرآیندهای سازمان استفاده نادرست ازPool  و Lane می باشد. رلهای مستقل در مدلسازی نقش اصلی فرآیند را برعهده دارند که عمدتاً یک رل اصلی در فرآیند موجود و سایر رلها دریافت کننده یا ارسال کننده داده به/از فرآیند می باشند. قانون زیر در مدلسازی فرآیندهای سازمان الزامی است.

-     ارتباط بین دو Pool از طریق Message Flowمیسر میگردد.

-        ارتباط بین دو Lane از طریق Sequence Flow میسر میگردد.

درشکل بالا ملاحظه میگردد که در Pool B دو زیر رل یا Lane در نظر گرفته شده است که اشتباهاً در ارتباط بین آنها از Message Flow استفاده شده است که این امر نادرست است.

همچنین ملاحظه میگردد که فعالیت A به دو مسیر ختم گردیده است و این امر بدون استفاده از ابزار تصمیم گیری انجام شده است که اشتباه می باشد. لذا فعالیت باید یک خروجی داشته باشد. این اشتباهات در شکل مربوط به Pool A اصلاح شده است.

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

    ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!
بالا