۲-عدم استفاده صحیح فعالیتها و رخدادها

کاربرد فعالیتها و رخدادها در برخی موارد کاربردهای نادرست فعالیتها و رخدادها، سبب ایجاد اشتباهاتی در مدلسازی فرآیندهای سازمان میگردد. موارد اشتباه 1-   در شکل زیر ملاحظه میگردد که در ابتدای شروع فرآیند یک فعالیت تحت عنوان شروع فرآیند ایجاد شده است. این نکته اشتباهی است چرا که همه فرآیندها با یک ر...

بیشتر بخوانید...
بالا