۳-استفاده نامناسب از رخداد زمان

استفاده نامناسب از رخداد زمان یکی از المانهایی که در مدلسازی BPMN2 به اشتباه مورد استفاده قرار میگیرد،‌ رخداد زمان می‌باشد. 1-   یکی از کاربردهای مهم رخدادهای زمان در ابتدای فرآیند وشر وع آن می‌باشد که رخداد آغازین زمان نامیده میشود. ازرخداد آغازین زمان به عنوان عامل تعیین‌کننده زمان شروع فرآیند...

بیشتر بخوانید...
بالا