۵-استفاده نادرست از بردارهای ارتباطی رلهای یک فرآیند

یکی از اشتباهات عمده در مدلسازی فرآیندهای سازمان استفاده نادرست ازPool  و Lane می باشد. رلهای مستقل در مدلسازی نقش اصلی فرآیند را برعهده دارند که عمدتاً یک رل اصلی در فرآیند موجود و سایر رلها دریافت کننده یا ارسال کننده داده به/از فرآیند می باشند. قانون زیر در مدلسازی فرآیندهای سازمان الزامی است...

بیشتر بخوانید...
بالا