۷-برخی اشتباهات مدلسازی در گیتهای تصمیم

یکی از المانهای بسیار مهم در ایجاد انواع مسیرهای فرآیند المان Gate Way یا دروازه تصمیم‌گیری می‌باشد.بر اساس انواع حالتهای مختلف اشتباهات استفاده از این المانها به شرح زیر قابل ذکر است. 1-   ارتباط Intermedita Event  ها با Gate Way هم در ورودی آن و هم از خروجی آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. ارتباط مستقی...

بیشتر بخوانید...
بالا