فناوريهاي مورد استفاده در مديريت فرآيندهاي سازمان-BPM Technologies

چرا فناوري مهم است؟ •متخصصين زيادي كه در حوزه‌هاي مختلف BPM فعاليت دارند و در اين مستند با ايشان مصاحبه به عمل آمده، همگي بر استفاده مناسب از نرم‌افزارهاي كاربردي كامپيوتري جهت انجام امور تجزيه و تحليل، طراحي، پياده‌سازي، اجرا و مديريت و پايش فرآيندهاي كسب و كار  در سازمان نظر مثبت دارند. •تجربي...

بیشتر بخوانید...

Enterprise Process Management

مديريت فرآيندهاي بنگاه •مديريت فرآيندها به مفهوم گذر از دوره بازگويي استراتژیهای سازمان به صورت كلي يا بر اساس معيارهاي مالي و تغيير آن به سمت اعلام استراتژي بر اساس فعالیتهای افقي قابل درك مي‌باشد. انجام اين امر به مفهوم پرهيز از كلي‌گوئي، پرهيز از اعلام استراتژیهای مبهم و هدايت آن به سمت هدفمن...

بیشتر بخوانید...

سازمان مديريت فرآيند-Process Management Organization

•بررسي نقشها، مسئوليتها و ارائه ساختار جهت سازمان فرآيند محور شامل: –سازمان فرآيند محور چيست و چه چيزي انرا تعريف ميكند –موارد فرهنگي قابل توجه –عملكرد تيمي، عمليات افقي cross functional –حاكميت مديريت فرآيند –ساختار حاكميت –مديريت فرآيندهاي كسب وكار مركز تعالي سازمان •زماني كه يك سازمان به حد ب...

بیشتر بخوانید...

تحول فرآيند Process Transformation

•تحول فرآيند، سير تكاملي برنامه‌ريزي شده فرآيندهاي كسب و كار است كه با استفاده از يك روش نظام‌مند و متدولوژي معين براي حصول اطمينان از اينكه فرآيندهاي كسب و كار، اهداف سازمان را دنبال می‌کند، بكار می‌رود •آدرس‌دهي و نگهداشت تغييرات در چرخه عمر فرآيندهاي سازمان شامل –بهبود فرآيند –متدولوژيهاي باز...

بیشتر بخوانید...

مدیریت عملکرد فرآیند- process performance management

PROCESS PERFORMANCE MANAGEMENT 1-هر فرآیند یک معیار یا واحد اندازه‌گیری دارد که با میزان کار یا خروجی بدست آمده از فرآیند مرتبط است. 2-چهار رکن کلیدی جهت اندازه‌گیری فرآیندها موجود هستند که عبارتند از: زمان، هزینه، ظرفیت و کیفیت 3-معیارهای مؤثر معمولاً به شاخص‌های کلیدی عملکرد منتهی می‌شوند که د...

بیشتر بخوانید...

طراحی فرآیند- process design

PROCESS DESIGN 1-طراحی فرآیند بیانگر روش ساخت فرآیندهای جدید در سازمان است به نحوی که همراستا با استراتژی کسب و کار باشند. 2-تیم طراحی فرآیند شامل گروهی متشکل از رهبری ارشد، مالکین فرآیند و ذینفعان آن است که در ساخت فرآیند دخیل هستند. 3-تیم طراحی فرآیندهای سازمان می‌بایستی شامل متخصصین موضوعی، ذ...

بیشتر بخوانید...

تجزیه و تحلیل فرآیند- Process Analysis

PROCESS ANALYSIS 1- تحلیل فرآیند به منظور ایجاد یک شناخت و درک عمومی از وضعیت جاری فرآیندهای سازمان و بررسی میزان تطابق آن با اهداف سازمان کاربرد دارد. 2- تحلیل فرآیندهای سازمان در هر زمانی که تشخیص داده شود الزامی است، امکان‌پذیر است، اما سازمان باید دارای اهداف معینی به منظور پایش پیوسته خود ب...

بیشتر بخوانید...

مدلسازی فرآیندهای سازمان-Business Process Modeling

BUSINESS PROCESS MODELING 1- مدل‌های فرآیندی، نمایش یا تصویر ساده‌سازی شده از فعالیتهای یک کسب و کار هستند. 2-یک مدل فرآیندی، یک مدل مفهومی است که انواع فرضیات مختلف در مورد فرآیند را در درون خود نگه می‌دارد. 3- مدل‌های فرآیندی، جهت انجام امور مستندسازی، تجزیه و تحلیل یا طراحی مدل کسب و کار کارب...

بیشتر بخوانید...

مدیریت فرآیندهای سازمان-Business Process Management

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 1- مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک روش نظام‌مند به منظور تعریف و شناسایی، طراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه‌گیری و کنترل فرآیندهای مکانیزه و غیرمکانیزه کسب و کار، به منظور دستیابی به نتایج هدف‌گذاری شده بر اساس اهداف استراتژیک سازمان می‌باشد. 2- مدیریت فرآیندهای کسب و کار...

بیشتر بخوانید...

ارزشها، اعتقادات،‌رهبری و فرهنگ

[ارزشها، اعتقادات،رهبری] تجربه BPM به وسیله مجموعه‌ای از ارزش‌ها، اعتقادات، رهبری و فرهنگ به عنوان چارچوب محیطی که سازمان در آن فعالیت می‌کند تعریف می‌شود. این عوامل بر روی رفتار و ساختار سازمان مؤثر هستند. سازمانها در این موقعیت اقدامات لازم را برای ایجاد و راه‌اندازی فرصت‌های مناسب به منظور بح...

بیشتر بخوانید...

چکیده مطالب فصول پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

به منظور آشنایی بیشتر با مطالب و ارائه فهرست مطالب مندرج در هر فصل، اقدامات لازم برای تشریح چکیده مطالب انجام گرفته است. به تفکیک هر فصل لینک چکیده و جزئیات مطالب ارائه گردیده است.   1- ارزش‌ها، اعتقادات، رهبری و فرهنگ 2- مدیریت فرآیندهای کسب و کار 3- مدلسازی فرآیند 4- تجزیه و تحلیل فرآیند 5- طر...

بیشتر بخوانید...

پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار در 9 حوزه دانش یا فصل تهیه گردیده که در شکل زیر نمایش داده شده است. مفاهیم کلی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در فصل مربوط به BPM که سکوی کلیه حوزه‌های دانشی است و متعاقباً مورد بررسی قرار می‌گیرند پوشش داده شده است. مدلسازی فرآیندها، تجزیه و تحلیل، طراحی،...

بیشتر بخوانید...
بالا